Ryhmäpuheenvuoroni hyvinvointialueen strategiasta

Arvoisa puheenjohtaja,

Olemme tänään määrittämässä suuntaa hyvinvointialueellemme, niille yhteisille palveluille, jotka ratkaisevat niin terveytemme kuin yleisen hyvinvointimme. Palveluille, jotka yhdessä kuntien peruspalvelujen kuten koulujen, liikuntapaikkojen ja liikennesuunnittelun kanssa ratkaisevat sen, millaisen näemme huomisen päivän.

Strategia ei toki itsessään ratkaise kaikkea, mutta antaa se vahvan suunnan toiminnalle ja perustan sille, että miten tulemme palvelustrategiaamme sitten rakentamaan.

Alkuperäinen toive siitä, että strategia olisi ollut valmis jo viime keväänä oli SDP:n ryhmän mielestä turhaa hätiköintiä. Tulevaisuuden suuntaviivojen rakentamisessa kiire ei ole paras ajuri vaan se, että aidosti kuullaan ja kuunnellaan, ja hieman pureskellaankin. Nyt olemme kuulleet ja kuunnelleet niin eri sidosryhmiä, henkilöstöä ja luottamushenkilöitä, olemme yhteisenä panoksena luoneet strategian, jossa näkyy ja kuuluu kaikkien ääni, hyvin yhteen sovitettuna. 

Arvoisat valtuutetut,

Meillä ei ole kiire, mutta meidän pitää olla päättäväisiä.  Monesti haluamme hätiköidä johtopäätöksiin eli siihen, että mitä palveluja nyt missäkin on saatavilla. Oli kuitenkin tärkeää, että ensin luomme suuntaviivat sille yhteiselle tahtotilalle, että mitä Varsinais-Suomen hyvinvointialue on.

Arvostavan yhdenvertainen, Vastuullisen vaikuttava ja Ystävällinen ja ammattitaitoinen. Nämä ovat hyvät lähtökodat, joille nyt alamme valmistella palvelustrategiaa ja eri ohjelmia siitä, että mitä missä ja milloin Varha parhaiten toimii.

Nyt alkaa myös sen pohdinta, että miten ihan jokaisessa työyksikössä ja jokaisessa, hyvin erilaisessakin työtehtävässä, nämä arvot ja visio toteutuvat. Strategia ei saa jäädä vain valtuuston voimainponnistukseksi vaan sen tapa ajatella on pystyttävä omaksumaan jokaisessa tehtävässä. Tämä uusi organisaatio on mahdollisuus, kaikki aloitetaan ensi vuoden alussa puhtaalta pöydältä, jokaiseen yksikköön luodaan henkilöstökäytännöt ja nämä on nyt mahdollista luoda tämän uuden strategian pohjalta.

Olemme ystävällisin ja vaikuttavin, ammattilaisten arvostama yliopistollinen hyvinvointialue.

Arvoisa puheenjohtaja,

”Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä.”

Se on missiomme, jossa tulee näkyviin paitsi jokapäiväinen tärkeä työ varsinaissuomalaisten hyvinvoinnin eteen, mutta se antaa myös tärkeän viestin siitä, että miten edistämme hyvinvointia ja ennaltaehkäisemme tulevia haasteita. Ennaltaehkäisy ja hyvinvoinnin edistäminen on meidän kaikkien tehtävä. Se tulee nostaa keskiöön kunnissa ja kaupungeissa mutta myös hyvinvointialueella, jotta pystymme tukemaan ihmistä kaikissa elämänvaiheissa ja elämän haasteissa, matalimmalla mahdollisella kynnyksellä.

Ystävällisyys edellyttää meiltä hymyä, mutta ennen kaikkea arvostusta, kohtaamista ja tarvittaessa hellää kädenpuristusta.

Vaikuttavuus taas jatkuvaa ja systemaattista arviointia tekemistämme toimenpiteistä ja päätöksistä. Terveys- ja hyvinvointihyötyjä on paikoin vaikea mitata taloudellisin tai muin numeerisin mittarein, mutta parhaaseen mahdolliseen arviointitietoon tulee pyrkiä.

Erityisesti terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen on usein kustannusvaikuttavinta ja se pitää tehdä näkyväksi. Ei siis pelkästään vaikuttavimpia operaatioita ja hoitoja, vaan vaikuttavaa hyvinvoinninedistämistä, joka on myös alueemme lakisääteinen tehtävä.

Meidän tulee yhdessä kuntien kanssa pyrkiä kokonaisvaltaiseen ihmisen hyvinvointiin. Nuori tulee ottaa koulussa vastaan nuorena, ei vain erityisopetuksen tarpeessa olevana tai polvensa loukkanneena tai kiusattuna, vaan nuorena, josta yhdessä kuntien palvelujen kanssa huolehdimme, hoidamme ja tuemme.

SDP:n ryhmän puolesta voin sanoa, että meillä ei ole varaa laiminlyödä tai olla näkemättä terveyden- ja hyvinvoinninedistämistä tärkeänä hyvinvointialueen tehtävänä.

Hyvät valtuutetut,

Yhdenvertaiset palvelut olivat tämän historiallisen uudistuksen keskeinen tavoite ja on hyvä, että se näkyy nyt myös strategiassa. Meidän mielestämme on tärkeää, että palveluiden yhdenvertainen saatavuus turvataan koko maakunnassa. Tämä edellyttää uusien palvelujen ja palvelumuotojen kehittämistä ja jatkuvaa vuoropuhelua varsinaissuomalaisten kanssa. Palvelustrategiassa tulee kuitenkin huomioida myös kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat ja huolehtia siitä, että palveluiden saamisen esteeksi ei nouse saavutettavuusongelmat ja ict- taidot.

Hyvät valtuutetut,

Olemme nyt päättämässä suunnasta, johon haluamme tätä hyvinvointialuetta viedä. Seuraavaksi siirrymme määrittelemään palvelustrategiaa ja toista erittäin tärkeää asiakirjaa nimittäin henkilöstöohjelmaa.  Emme pysty takaamaan saatavuutta, vaikuttavuutta tai ystävällisyyttä jos emme kykene parantamaan alan työn veto- ja pitovoimaa. Siihen pitää osallistaa laajasti erilaisia sidosryhmiä, oppilaitoksia, yrityksiä ja työntekijöitä. Työolosuhteisiin vaikutetaan monella tapaa ja tarvitsemme tähän siksi useita kumppaneita. Me voimme yhdessä rakentaa tästä Suomen arvostetuimman ja parhaimman työpaikan. Se on vähintä, mihin meidän on pyrittävä.

Arvoisa puheenjohtaja,

SDP:n valtuustoryhmä seisoo tämän strategian takana.

Kommentit

Jätä kommentti